Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.videokurzy-vnimejsvetelo.cz .  Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejíž předmět je prodej produktů a služeb uvedených na webových stránkách www.videokurzy-vnimejsvetelo.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek  www.videokurzy-vnimejsvetelo.cz.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Zuzana Bičíková, Nová Ves nad Popelkou 93, 51271, IČO 75892855 (dále jen prodávající). V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

Předmět smlouvy a objednávka

Předmět objednávky

Předmětem smlouvy je nákup zboží v e-shopu, prodej on-line video kurzů z pohybového programu Vnímej své tělo. Jejich specifikace a jednotlivé varianty  jsou uvedeny na webových stránkách www.videokurzy-vnimejsvetelo.cz.

Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webové adrese projektu www.videokurzy-vnimejsvetelo.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.videokurzy-vnimejsvetelo.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.videokurzy-vnimejsvetelo.cz/obchodni-podminky prodávájícího, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Cena a daňový doklad

Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese www.videokurzy-vnimejsvetelo.cz najde kupující všechny ceny služeb včetně DPH v zákonné výši. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Způsob a forma platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

b) Bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank a další.

c) Při převzetí: Pokud zvolíte platbu při převzetí zboží, je částka navýšena o dobírečné.

 

Doručení

Elektronické

Po zakoupení videokurzu je kupujícímu vygenerován přístup do členské sekce. Při zakoupení dárkového poukazu zasíláme poukaz ve formátu PDF na základě přijaté platby v co nejbližší možné době.

Česká pošta
Zboží bude kupujícímu doručeno Českou poštou. Částka je navýšena o poštovné a balné.

Zásilkovna
Zboží je kupujícímu doručeno pomocí služby Zásilkovna. Částka je navýšena o cenu dopravy a balné.

Garance, odstoupení od smlouvy

Za své produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání:

a)  on-line kurzů má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dní od dodání produktu. Žádosti o odstoupení po uplynutí 14 denní lhůty od dodání produktu, není prodávající povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail: info@videokurzy-vnimejsvtelo.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného on-line programu či kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů.

b)  zboží z e-shopu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dní od dodání produktu. Žádosti o odstoupení po uplynutí 14 denní lhůty od dodání produktu, není prodávající povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail: info@videokurzy-vnimejsvtelo.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího.

Služby a produkty pohybového programu Vnímej své tělo si kladou za cíl, aby opravdu pomáhali všem, kteří si je objednají.

Zabezpečení a odpovědnost

Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Odpovědnost 

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana údajů

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: www.videokurzy-vnimejsvetelo.cz/ochrana-osobnich-udaju

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 31. 8. 2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.videokurzy-vnimejsvetelo.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávajici si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.videokurzy-vnimejsvetelo.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.